Categories
Control de gestió

10 passos per fer la teva empresa més rendible i sostenible

Tres són els pilars en què s’aguanten les finances empresarials i, en general, totes les finances. Aquests tres pilars són: la rendibilitat, la liquiditat i el risc.

Anys d’experiència com a director financer m’han ensenyat que en la majoria dels casos on les empreses tenen problemes econòmics, les solucions estan “dins de casa” el que passa és que com que no es veuen, sembla que no existeixen però hi són.

En poques paraules, la rendibilitat es millora retenint el menor capital possible, la liquiditat augmenta amb una correcta gestió del capital circulant i els riscos es redueixen contractant un expert que ajudi els socis o propietaris en la direcció financera, en el control de la gestió i en oferir alternatives de diversificació.

I ara sí, aquí tens deu passos per fer la teva empresa més rendible i sostenible:

  1. Fixar els preus de venda en funció del cost ja que això serà el marge. Identificar tots els costos i assignar als productes tots els costos possibles, fent un repartiment lògic i senzill dels costos indirectes i afegir el marge que es desitja (estratègia de Pricing).
  1. Augmentar els preus de venda segons el grau de palanquejament operatiu que complementi l’estratègia de Pricing. Ja que si hi ha un grau de palanquejament operatiu elevat el resultat d’explotació augmentarà.
  1. Reduir l’actiu en la mesura del possible. Vendre, si és possible, tots aquells elements de l’immobilitzat fix que no es facin servir o arrendar. Així augmentarà la rotació de l’actiu fix.
  1. Reduir la inversió en capital circulant (NOF) baixant saldos d’existències i de clients ja que s’han de finançar mitjançant el fons de maniobra necessari (recursos interns) i/o deute a curt termini (recursos externs). No oblidar-se dels interessos del deute que s’han de pagar.
  1. Reduir existències al mínim i tenir el menor saldo de clients possible ja que mantenir-los té un cost i unes despeses que se’n deriven, per exemple, en controlar els magatzems i en controlar els cobraments (temps, desplaçaments, etc.). D’aquesta manera, també augmentarà la rotació de l’actiu circulant.
  1. Incentivar als clients perquè paguin en efectiu. Oferir descomptes per pagament que suposin el mateix cost financer que donar-los crèdit. Així els saldos de clients es faran líquids i estaran en tresoreria per fer més operacions financeres.
  1. Invertir els excedents de tresoreria en productes financers sense risc augmentant la seva rotació. I per descomptat, eliminar els serveis bancaris dels comptes corrents. Moure els diners significa més diners.
  1. Externalitzar despeses com el màrqueting, la comptabilitat, les finances, etc. Conegut com Outsourcing, consisteix a transformar els costos fixos en costos variables. Eliminar costos fixos significa més rendibilitat.
  1. Fer noves inversions el rendiment de les quals sigui superior a la TIR de l’empresa ja que si no és així, el rendiment global de l’empresa es veurà penalitzat. És a dir, la TIR de la nova inversió ha de ser superior a la TIR de l’empresa.
  1. I per descomptat, calcular el límit del deute per no pagar quantitats excessives en concepte d’interessos. D’aquesta manera, s’evita elevar el risc d’insolvència. I si es pot, optar per l’autofinançament. Només utilitzar un mínim de deute per apalancar.

Segueix aquests deu passos i la rendibilitat del teu negoci es veurà sorprenentment incrementada. Resultats des del primer dia en què et posis en marxa. Estic per crear valor en la direcció i gestió financera de la teva pime.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *