Categories
Management i negoci

La teva facturació és per hores? Millora resultats amb la “contractació estratègica”

Primer dir que inclourem en aquesta anàlisi a professionals i empreses la facturació dels quals resulta de multiplicar un determinat nombre d’hores (s’entén que treballades) per un preu de venda (PVP).

Ja sé que no tots els professionals i les empreses facturen per hores, sóc conscient d’això. Així que aquest “mètode” és més fàcil d’aplicar en sectors on la mà d’obra sigui el factor clau a l’hora d’obtenir ingressos com és el cas, per exemple, de les activitats de construcció especialitzades. I concretament, em refereixo a professionals i empreses que contracten treballadors per desenvolupar aquestes activitats les quals, generen més costos que un/a advocat o assessor/a.

En moltes ocasions, professionals i empresaris desconeixen quantes hores han de facturar i a quin preu, o les dues coses alhora, perquè els seus negocis siguin rendibles. Vaig a intentar resoldre aquests dubtes…

Suposem que tenim una empresa que es dedica a manteniment industrial i compta amb un empleat (està per compte aliè) per realitzar aquestes tasques i els costos variables anuals que suporta l’empresa per aquest únic empleat són:

 • Sous i salaris: 21.600 €.
 • Seguretat social a càrrec de l’empresa: 6.000 €.
 • Cursos de formació: 240 €.
 • Telèfon mòbil: 360 €.
 • Estris i eines: 1.440 €.
 • Dietes i desplaçaments: 1.560 €.
 • Total de costos variables per 1 empleat: 31.200 €.

Són costos variables perquè si es deixa de desenvolupar aquesta activitat, no caldrà aquest empleat i per tant, aquests costos no existiran. Però els costos fixos anuals de l’empresa, sí que continuaran existint, els quals són:

 • Reparacions i manteniment: 1.200 €.
 • Serveis de professionals independents: 3.600 €.
 • Primes d’assegurança: 1.200 €.
 • Serveis bancaris i similars: 120 €.
 • Publicitat i promoció: 360 €.
 • Subministraments: 600 €.
 • Altres despeses: 600 €.
 • Altres tributs: 720 €.
 • Amortitzacions: 7.200 €.
 • Total de costos fixos de l’empresa: 15.600 €.

Pel que els costos totals anuals ascendeixen a 46.800 €. És la suma de 31.200 € més 15.600 €. És a dir, és la suma dels costos variables anuals més els costos fixos anuals.

Ara, anem a veure les hores per les quals l’empresa va contractar a aquest empleat. Cal tenir en compte que, l’empleat té dret, per llei, a un mes de vacances, a tres dies de permís per  assumptes propis i a més, es pot posar malalt (que ho estimem) com qualsevol persona. Aquestes hores d’absència les restarem a les hores conveni, per exemple. Si la jornada laboral és de 8 hores, doncs bé, és tan senzill com fer:

 • Hores conveni: 1.800 hores.
 • Hores de vacances: -240 hores (30 dies x 8 hores).
 • Hores de permís: -24 hores (3 dies x 8 hores).
 • Hores d’absència per malaltia (estimades): -36 hores.
 • Total hores de presència: 1.500 hores.

Però a més, l’empleat ha de preparar-se el material, desplaçar-se per la fàbrica, descansar, etc. que això també són hores al cap de l’any, les quals anomenarem “hores mortes” i que també cal tenir-les en compte.

Imaginem que les “hores mortes” s’estimen en 200 hores a l’any per empleat. Pel que les hores estrictament treballades i facturables són:

 • Hores treballades i facturables = 1.500 hores – 200 hores mortes = 1.300 hores/any.

Doncs bé, ja podem calcular el cost de l’hora per empleat. I es fa així:

 • Cost hora/empleat = Costos variables ÷ Hores treballades = 31.200 € ÷ 1.300 hores = 24 €/hora.

Està clar que si l’empresa decideix facturar l’hora a 24 €, tindrà pèrdues perquè només cobrirà els costos variables. I, ¿què hi ha dels costos fixos?

També es pot fer igual que amb els costos variables però amb els costos fixos, està clar:

 • Cost fix hora/empleat = Costos fixos ÷ Hores treballades = 15.600 € ÷ 1.300 hores = 12 €/hora.

O sigui, que estem parlant d’un cost total de 36 €/hora (24 €/hora variable + 12 €/hora fix). Ui! Si la competència està prestant serveis a 30 €/hora… La nostra empresa és més cara que els nostres rivals, no? Ningú ens trucarà…

Cap problema, home de poca fe… Mentre el preu de venda cobreixi els costos variables, els costos fixos els podem repartir contractant a més empleats i obtenir beneficis. Però, quants empleats més contractarem?

Per això hi ha la “contractació estratègica”… Si establim el mateix preu/hora de venda que la competència, tenim un marge de 6 €/hora i empleat. És a dir, al preu de venda li restarem el cost de l’hora variable. Farem:

 • Marge hora/empleat = 30 €/hora – 24 €/hora = 6 €/hora.

Si fem servir la fórmula del llindar de rendibilitat o punt mort, sabrem el nombre d’empleats necessaris per no obtenir pèrdues o benefici “zero” i es calcula així:

 • Llindar de rendibilitat = Costos fixos ÷ Marge de contribució = 12 €/hora ÷ 6 €/hora = 2 empleats.

Com ja hi ha 1 empleat, s’ha de contractar a 1 empleat més per cobrir els costos fixos anuals.

Ara demostra-ho, que em diran molts… Sense problema:

Ingressos per prestació de serveis = 2 empleats x 1.300 hores x 30 €/hora = 78.000 €.

(-) Costos variables = 2 empleats x 1.300 hores x -24 €/hora = -62.400 €.

(=) Marge de contribució = 78.000 € – 62.400 € = 15.600 €.

(-) Costos fixos = -15.600 €.

(=) Resultat = 0 €.

Ja ho tenim! Si contractem a un altre empleat ens deixarà un benefici anual de:

 • Benefici = Marge de contribució x Hores treballades = 6 €/hora x 1.300 hores = 7.800 €.

És a dir, 3 empleats contractats ens deixarien un benefici anual de 7.800 € abans d’impostos, és clar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *