Categories
Direcció financera

Si tens un projecte d’inversió, la prima de risc pot significar el teu èxit o el teu fracàs

Si tens un projecte d’inversió a la vista, conèixer la prima de risc associada al teu projecte pot ser la clau de l’èxit. Per contra, no conèixer els riscos associats al teu projecte poden transformar-se en el més gran dels teus fracassos.

Sabem que de qualsevol inversió se n’espera obtenir un rendiment, però, quant? Contestar aquesta pregunta és la clau i, la prima de risc t’ho dirà. L’únic que necessites són unes poques dades del mercat o del sector.

Definim prima de risc com el diferencial entre aquelles inversions les quals no porten un risc associat i les que sí que el porten. És a dir, els bons i lletres del Tresor gairebé no tenen risc pel que no tenen prima de risc o és ínfima. A Espanya, més o menys, invertir en bons sobirans està al voltant d’un 1% de rendibilitat (arrodonint molt). Per tant, aquest 1% serà la teva rendibilitat lliure de risc.

Hem dit que la prima de risc és el diferencial entre inversions sense risc i inversors amb risc. Les inversions amb risc són totes les altres (que no siguin bons i lletres del Tresor, és clar). Per això, segons la inversió que vulguem realitzar el seu risc variarà i per tant, la seva prima de risc. Per això, caldrà acudir al mercat per extreure’n unes poques dades però que seran vitals.

Per exemple, si tenim un projecte immobiliari on esperem adquirir un habitatge per arrendar-lo i obtenir una renda anual, ens hem de fixar en el rendiment que ens ofereix el mercat anualment per aquest habitatge. Si el mercat ofereix una rendibilitat anual del 6% per aquest habitatge, la prima econòmica del projecte és d’un 5%. És a dir, rendibilitat lliure de risc més la prima econòmica ens dóna la rendibilitat esperada del mercat, que és aquest 6%.

Tot és molt senzill si el projecte d’inversió el finances amb recursos propis ja sigui perquè has estalviat prou o tens reserves. Si finances el 100% mitjançant recursos propis, la meva enhorabona… jeje.

Però, què passa si no t’arriben els diners? Doncs, pots palanquejar la inversió. És a dir, per la part que no t’arriba, li demanes al banc. El banc, com és lògic, t’exigirà uns interessos a canvi per prestar-te els diners ja que estàs acudint al finançament aliè o més conegut com a deute financer. D’això, se’n diu el palanquejament brut que va associat a uns costos pel finançament.

Si seguim amb el nostre exemple, pots finançar el teu projecte immobiliari a través d’una hipoteca per la qual cosa el banc et pot cobrar un interès del 2% TAE. Recorda que de la rendibilitat del projecte t’has de remunerar a tu i al teu banc.

Cal destacar que, no és el mateix enfrontar-se a un projecte d’inversió sol que ben acompanyat, és clar. D’aquesta manera, es divideixen els riscos entre tots aquells que posen els diners en el projecte. Si participa un banc al projecte entrarà en joc la coneguda prima de risc financera i en conseqüència, hi haurà despeses financeres que el projecte haurà de cobrir.

Per tant, recorda que:

  • Prima de risc = Prima de risc econòmica + Prima de risc financera.

En el nostre exemple:

  • Rendibilitat esperada del mercat = Rendibilitat lliure de risc + Prima de risc econòmica.
  • Rendibilitat esperada del mercat = 1% + 5% = 6%.

Si financem el 30% del projecte amb recursos propis i l’altre 70% amb recursos aliens, palanquegem pel 70%. Com sabem que el banc ens finança part del projecte amb una hipoteca al 2% TAE, farem:

  • Prima de risc financera = (6% – 2%) x (70% ÷ 30%) = 4% x 2,33 = 9,33%.

Per això, la prima de risc del projecte immobiliari, en estar palanquejat, és:

  • Prima de risc del projecte = Prima de risc econòmica + Prima de risc financera.
  • Prima de risc del projecte = 5% + 9,33% = 14,33%.

Com pots observar, el deute financer, que és del 70% del total finançat, ha palanquejat el projecte d’inversió fins al 14,33%. Però, això és la prima de risc del projecte, a la qual cal afegir la rendibilitat lliure de risc que és de l’1%. Pel que:

  • Rendibilitat exigida al projecte = 1% + 14,33% = 15,33%.
  • Rendibilitat exigida per l’inversor (és a dir, tu) = 15,33% x 30% aportat = 4,60%.
  • Rendibilitat exigida pel banc = 2% x 70% aportat (en forma de deute financer) = 1,40%.
  • Total repartiment = 4,60% + 1,40% = 6%.

En resum, perquè obtinguis la rendibilitat que esperes i el banc el 2% d’interessos per la hipoteca, la rendibilitat del projecte ha de ser com a mínim del 15,33%. Per sota de la rendibilitat exigida al projecte, no obtens la rendibilitat que esperes perquè el banc cobra, segur el 2% i el mercat no dóna més del 6% de rendibilitat.

Així, coneix les primes de risc associades als teus projectes d’inversió perquè tinguin èxit.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *